Concepten, oplossingen voor bestuurlijke

en maatschappelijke vraagstukken

Woningen boven scholen in Zaanstad

Vanaf 2009 zijn er concepten voor de bouw van woningen boven 2 te vernieuwen bestaande schoollocaties ontwikkeld. Dat heeft er in geresulteerd dat er in 2012 via het vooroverleg een ontwerp is ingediend bij de gemeente Zaanstad voor een specifieke locatie, de Weer 25. Het ontwerp betrof 20 klaslokalen, 20 klaslokalen voor naschoolse opvang en 24 grote appartementen.

Dit plan is in 2014/2015 en medio 2018 nader besproken met gemeente Zaanstad.

O verlegd met: gemeente Zaanstad, AGORA en SIOZ

Gebiedsontwikkeling op en rond 380kV trace te Zaandam

Gebiedsontwikkeling 1.400 woningen op en naast het 380kV door Zaandam w.o. de herontwikkeling van het bestaande bedrijventerrein rond en verplaatsing van Gerkens aan de Oostzijde. Een vervangend grotendeels bovengronds (t.p.v. Zaan ondergronds) 380 kV trace is in maart 2006 met hoofd netbeheer vanTenneT besproken. Daarmee werd herontwikkeling op en rond het "oude trace" mogelijk wat in 2007 besproken is met de gemeente.

Anno 2018 zou het ondergrondse deel van de 380kV leiding in kokers naast een te verdiepen A8 (kruising met de Zaan) gelegd kunnen worden


Partners vastgoed: Hoorne, vGD en HILLGATE, K&B architecten

Partners 380kV: SPIE, VSH

Gebiedsontwikkeling op en rond 380kV trace te Zaandam

Deze gebiedsontwikkeling, 1.400 woningen op en naast het 380kV door Zaandam w.o. de herontwikkeling van het bestaande bedrijventerrein is v anaf 2015 opnieuw met de gemeente Zaanstad besproken in combinatie het toepassen van speciale masten en herontwikkeling van vrij te komen gronden/percelen en bedrijfslocaties op en rond het 380kV trace. In de 2e helft van 2018 zal de toepassing van 380kV in kokers overlegd opnieuw overlegd gaan worden met TenneT. De restwarmte die vrijkomt bij de noodzakelijke koeling van de leidingen kan benut worden voor energievoorziening van de te ontwikkelen woningen

Partners vastgoed: Hoorne, vGD en HILLGATE, K&B architecten

Partners 380kV: SPIE, VSH, NEXANS

Overlegd met: ambtenaren in 2007 en in 2014 (en wethouder) gemeente Zaanstad. Medio 2018 is ondergrondse (koker)oplossing voorgesteld aan wethouder Maak.Zaanstad

Overlegd met TenneT, ingesproken in Zaans Beraad 1 april 2010,

Gebiedsontwikkeling, overkapping A8 en integratie 380kV te Oostzaan

Gebiedsontwikkeling naast en overkapping van de A8 inclusief integratie 380kV erin te Oostzaan in combinatie met ontwikkeling woningbouw tussen A8 en grens met Zaandam en t.p.v. trace hoogspanningsleiding. Integratie 380kV in multifunctionele geluidswal langs de A8.

Benutting restwarmte die vrijkomt bij de noodzakelijke koeling van de leidingen voor energievoorziening van de naastgelegen woningen.

Partners: ABB, KEMA, NEXANS

Overlegd met: gemeente Oostzaan, Rijkswaterstaat en TenneT

Ontwikkeling A8 zone in de gemeente Oostzaan onder de A8

Ontwikkeling groenstrook en watergang gelegen onder de A8 in de gemeente Oostzaan, een combinatie van woningen met benutting van de brede waterlopen en overkapping A8

Overlegd met: gemeente Oostzaan, Hoogheemraadschap Noorderkwartier, Rijkswaterstaat

Ingesproken bij: Zaans Beraad

Gebiedsontwikkeling Hembrugterrein en volkstuinencomplex(en)

Ontwikkeling deel Hembrugterrein tot woningbouw en gedeeltelijke bebouwing volkstuinencomplexen.

Partner: Van Wijnen

Overlegd met: projectdirecteur gemeente Zaanstad; herhaald in 2008


Reactie gemeente

Betrokken projectdirecteur en de senior projectleider gaven na afloop van de presentatie / visualisatie aan: initiatief komt een aantal jaren te vroeg

Gebiedsontwikkeling inpassing N205 en Randstad 380kV in Westflank Haarlemmermeer

Inpassing 3 Merenweg met 380kV hoogspanningsleiding, benutting extra ruimte voor woningbouw

Partners: ABB, SPIE, VSH

Overlegd met: gemeente Haarlemmermeer
Gebiedsontwikkeling 30.000 woningen in de Bollenstreek

Het concept omvatte naast de ontwikkeling van het vastgoed zowel de ontwikkeling van vervangende bollengrond in de Wieringermeerpolder in combinatie met verplaatsing van de bollenbedrijven naar deze polder en ontwerp van de benodigd hoofd(ontsluitings)infrastructuur

Partners: Amvest, Ballast Nedam, Eigen Haard en Fortis Vastgoed

Overlegd met: alle gemeenten in de bollenstreek, Haarlemmermeer, provincies Noord- en Zuidholland, betrokken bollenbedrijven en boeren en hun belangenverenigingen KABV en WLTO


Unsolicited proposal overbouwing knooppunt Ridderkerk inclusief situering Feijenoord Stadion

Overkapping knooppunt Ridderkerk met gedeeltelijke overkapping aansluitende wegen te financieren uit vastgoed ontwikkeling (winkels, woningen), de vestiging van het Feijenoord Stadion met gedeelijke herontwikkeling van huidige locatie Feijenoord Stadio

Partner: CORIO

Overlegd met: Ridderkerk en Rotterdam, directie Feijenoord, bedrijven

Unsolicited propasal ondertunneling Prins Bernhardlaan Haarlem

Gedeeltelijke ondertunneling Prins Bernhardlaan Haarlem

Financiering tunnel vanuit vastgoedontwikkeling op de tunnel waarbij de oorspronkelijke geluidszonering wordt ook wordt benut

Partners: MABON en HBG

Overlegd met: gemeente Haarlem