Missie

SAAP Gebiedsontwikkeling heeft bij de vervulling van haar missies volledig oog voor mondiale ont­wik­keling(en) duurzaam en maatschappelijk verantwoord ontwik­kelen en realiseren van projecten daarbij zorg­dragend voor structurele ver­betering van de leefbaarheid en – kwaliteit van zowel de  bestaande als nieuw te ontwikkelen omgeving. Daarbij behoort ook het herstructureren van bedrijventerreinen, veranderen van bestaande economische structuur en het herhuisvesten van betrokken bedrijven maar ook het realiseren van (zorg-)vastgoed.

SAAP Gebiedsontwikkeling onderscheidt zich door mogelijkheden, die buiten bereik lijken, onder ogen te brengen en met betrokken shareholders op de agenda van de stakeholders te krijgen. Daarbij willen wij onze visie graag delen met alle betrokkenen en dermate enthousiasme te weeg brengen dat alle stakeholders ons steunen in de beoogde veelal langjarige ontwikkeling en realisatie ervan.

Een visie ontwikkelen is een, bij het realiseren ervan komt het er echt op aan. Met durf en doorzettingsvermogen zetten we kennis en ervaring om in creativiteit afgestemd op de moge­lijk­heden die elke omgeving biedt. Creativiteit die tot praktische, afgestemd met de bestaande en toekomstige gebruikers, oplossingen leidt

Daarbij worden innovatieve oplossingen, passend in een groeiend milieubewustzijn, waar mogelijk en in overleg met betrokken overheden ontwikkeld. Daarbij kan gedacht worden aan het aan­passen en/of omleggen van bestaande hoogspanningsverbindingen, ondertunnelen en/of overkappen van (snel)­wegen en het ontwikkelen van “duurzame wijken” in zowel de bestaande omgeving (herstruc­turering) als nieuwbouwlocaties.

Wij zijn een klein, slagvaardig en betrokken team, die elkaar waar nodig bijstaan; de ideale combinatie van flexibiliteit enerzijds en continuïteit anderzijds. Dat stelt ons in staat vanaf het eerste begin, de visie, tot de oplevering en overdracht bij de projecten betrokken te zijn.

Profiel SAAP Gebiedsontwikkeling

· Pro actief, flexibel, innovatief en slagvaardig

· Eigentijds en dynamisch met oog voor trends en nieuwe ontwikkelingen

· Maatschappelijk bewust, integer, onafhankelijk en transparant

· Maatschappij- en omgevingsgericht met persoonlijke aandacht

· Goede terugkoppeling en transparantie