Projecten op uitnodiging en of in opdracht

Op verzoek van / in overleg met lokale overheden ontwikkelen wij integrale projecten waar ook verhuurders (w.o. woningbouwcorporaties) bij betrokken worden. Ook bij een dergelijke ontwikkeling is participatie van andere belanghebbenden vanzelfsprekend. In de ontwerpfase vindt overleg met alle betrokkenen, omwonenden, (sport-)verenigingen, kerkgenootschappen en bedrijven plaats.

Herontwikkeling park Wezelstraat Koog a/d Zaan

In overleg met / in uitnodig van Grondzaken gemeente Zaandam heeft dochteronderneming ICAS samen met Delta RoA een plan ontwikkelt voor de ontwikkeling en realisatie van 800 woningen op dit sportcomplex e.o.

Daarbij was voorzien dat de aanwezige sportverenigingen met open sportvoorzieningen verplaatst zouden worden naar een locatie in de directe nabijheid.

Overlegd met: Grondzaken, de ambtenaar sport van de gemeente Zaanstad en de wethouder RO; vanaf 2008 belangstelling voor de realisatie herhaald gemeld bij toenmalig wethouder RO, nogmaals medio 2014 gedetailleerd herhaald bij sector Stedelijke Ontwikkeling

Partners: Delta RoA/Saen Wonen en Collee en de Lorm

Overlegd: met daar aanwezige bedrijven en de tennisverening

Verdiepte ligging ontsluitingsweg Assendelft-Noord van A8 tot N8 v.v.

In overleg met / in uitnodiging van OBAN is een ontsluitingsweg ontwikkeld tussen de A8 en de N8. Dit betrof toen een verdiepte ligging in een betonnen bak met een fijnstof absorberend deels open scherm.

De variant die wordt afgebeeld is de variant zoals die in 2018 e.v. eruit zou kunnen zien, afscherming met zonnecellen met een deels open dak.

Toen overlegd met: Partijen Assendelft Noord

Partners: MABON, HBG, OBAN

Ontwikkeling en begeleiding bouw van huurwoningen in de Broekpolder

De ontwikkeling en realisatie van de Broekpolder is uitgevoerd via een PPS van marktpartijen, de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en de woningcor-poraties Pre Wonen en WoonOpMaat. SAAP heeft op uitnodiging de ont-wikkeling van ca. 800 huurwoningen voor deze corporaties verzorgd en ook is de realisatie ervan begeleid.

Ontwikkeling en begeleiding bouw van in Aker 5&6 te Osdorp

De ontwikkeling 400 woningen in Aker 5&6 is op uitnodiging van woningcorporatie Eigen Haard door SAAP verzorgd; ook de realisatie ervan is begeleid. Daarbij zijn ook het ontwerp en realisatie van de kademuren en parkeervoorzieningen in de tuinen verzorgd.


Ontwikkeling appartementen aan de Geberastraat te Aalsmeer

Op uitnodiging van Eigen Haard heeft SAAP de ontwikkeling van ca. 180 apapartementen in Aalsmeer verzorgd.